Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

2. odpověď komisařky Kroesové na interpelaci Bobošíkové

Myslím, že v diskuzi byla uveřejněna jen první odpověď. Pro ty, co by zajímala i druhá (http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2008-70...) :

Komise si je vědoma situace, které čelí stávající obyvatelé bytů, i vnitrostátní důležitosti tohoto problému.

Je nutné uvést, že k této situaci došlo především v důsledku vnitrostátních opatření, jež české orgány přijaly v roce 2004. Pravomoci Komise řešit situaci stávajících nájemců jsou velmi omezené, jelikož tato otázka spadá do vnitrostátní působnosti a existuje-li nějaký účinek na obchod mezi členskými státy, co se týče prodeje bytů, tak jde o účinek malý. Nástroje, které jsou k dispozici v oblasti státní podpory, by navíc nepřinesly nápravu stávajícím nájemcům, protože na jejich práva na koupi bytu by akce Komise neměly vliv.

Komise obdržela dvě stížnosti na privatizaci OKD(1). Komise prověřila informace obsažené v těchto stížnostech a požádala Českou republiku o sdělení důvodů pro výši kupní ceny, kterou české orgány stanovily v roce 2004. Orgány České republiky informovaly Komisi o tom, že původní prodejní cena ve výši 2,3 miliardy Kč byla vskutku nižší nežli tržní hodnota. Tato původní cena byla následně v návaznosti na zásah Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže České republiky navýšena na částku 4,1 miliardy Kč.

Útvary Komise neshledaly důvody, které by ospravedlnily zpochybnění tohoto ocenění, které provedl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže České republiky. Útvary proto dospěly k předběžnému závěru, že privatizace neprokazuje známky toho, že by zahrnovala státní podporu ve smyslu článku 87 Smlouvy o ES. Jak bylo vysvětleno stěžovatelům, Komise je přirozeně připravena prověřit jakékoliv nové informace, jež by vedly k závěru, že prodejní cena OKD byla pod tržní hodnotou.

Byl vznesen věcný argument týkající se rozdílu mezi (průměrnou) cenou bytů v regionu a odhadovanou hodnotou bytů patřících OKD v okamžiku prodeje akcií v roce 2004. Pro odpovídající srovnání však nelze použít průměrnou tržní cenu. Cena ostatních nemovitostí v regionu neodráží nutně hodnotu bytů původně patřících OKD, zejména z důvodu jejich různých charakteristik, pokud jde o velikost, umístění, fyzický stav, nájemní vztahy a podmínky zatěžující byty původně patřící OKD.

Komise mi ve své nečinnosti silně připomíná ministerstvo financí. Ale řekl bych, že věci jsou už na dobré cestě.