Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Jak mě chtělo RPG uplatit

Tohle celé se zakládá na pravdě
Vše začalo asi třikrát jsem vyzval RPG na vrácení poplatku za Termoregulační ventily.Odpověď žádná pouze v časopise bydlíme.Tak jsem tedy navštívil minulý rok právníka a podal žalobu na tuto společnost.Podotýkám že mám smlouvu neplatnou z roku 2001.
Tak tedy žaloba byla podána a tenhle rok 16 března měl proběhnout soud.Před tímto termínem soudu začalo dva dny RPG v zastoupení (advokátní kanceláří)vyjednávat s mým právním zástupcem na stažení žaloby.Viz mail -

Vážená paní,
na základě našeho dnešního telefonátu Vám z pokynu mého klienta -
společnosti RPG Byty, s.r.o., IČ 27769127, se sídlem Gregorova 3/2582,
Ostrava, předkládám návrh směřující k mimosoudní dohodě o výši nájemného a
současně k mimosoudnímu vyřízení sporu ve věci vedené u Okresního soudu v
Ostravě pod sp. zn. 24 C 166/2010, týkající se Vašeho klienta - pana, Ostrava - Poruba.
Společnost RPG Byty, s.r.o. nabízí Vašemu klientovi uzavření nájemní
smlouvy na dobu neurčitou, s nájemným sjednaným do roku 2014 ve výši 57,50
Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu měsíčně a následně, po roce 2014
pak ve výši obvyklého nájemného. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy s výše
uvedenými parametry je zpětvzetí žaloby, podané Vašim klientem, vedené u
Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 24 C 166/2010 s tím, že každá strana
ponese pouze své vlastní náklady tohoto řízení.

Nesouhlasil jsem jelikož jsem si stál za svým protinávrhem a to 51 kč za m2.Den před soudem bylo nabídnuty varianty
smlouva na neurčito do roku 2014 57,50 kc za m2 po 2014 nájemné v místě obvyklém
Smlouva na dobu určitou do roku 2014 54 kc za m2
a k tomu jako bonus 20 tis na opravy bytu

Stalo se to že den před soudem kdy mi tohle slibovali jsi dovolili zazvonit ve 21 h pan Mgr s RPG i s právním zástupcem,který tuto společnost zastupuje a předal mi kus papíru,který požadoval podepsat.Samozřejmě jsem nepodepsal a ohradil se že mám na tohle svého právníka.Na tomhle kuse papíru,který neměl žádnou váhu a nebyl soudně rozhodnut požadovali po mé osobě doplatek za první a druhý měsíc tohoto roku cituji-Vzhledem ke skutečnosti že byt užívám bez právního důvodu jsem povinen hradit pronajímateli náhrady za bezesmluvní užívání bytu tzv bezdůvodné obohacení,kdy toto odpovídá nájemnému v daném místě a čase obvyklém na nájmu v místě obvyklém a to částkou 1920.63kč
samozřejmě na tom papíře je toho víc nebudu rozepisovat.

Opět ze strany RPG nátlak a nesmysl jelikož to nemají soudně kolik to peněz za nájem je v místě obvyklém a to moc dobře věděli a je vidět jak porušují veškeré zákony a práva občanů

V den soudu před jednací síni byli ti samí lidé co u mě zazvonili onen večer.Přímo jsem mluvil s pánem Mgr s RPG o různých věcech.Na konec před mým právním zástupcem jsme se tedy dohodli že do 14 dnů budu mít smlouvu na neurčito za 57,50kc za m2 + tech 20 000kč na investici do bytu.Soud jsme tedy odložily na červen kdyby náhodou.
Uběhlo 14 dnů a samozřejmě bez odezvy a nějaké snahy ze strany RPG.Až po těchto dnech poslali návrh smlouvy na neurčito mému právnímu zástupci.Samozřejmě že s některými body jsme hned nesouhlasili.
Třeba ona částka tam byla tedy za m2 57,50kč do roku 2014,ale byla tam inflace.Nebo jsem měl ve smlouvě přímo pro mě dost zničující bod a to tenhle
6.3. Nájemce není po dobu trvání této smlouvy ani po ukončení této smlouvy oprávněn činit jakékoliv veřejné vyjádření ani poskytnout médiím či třetím osobám jakékoliv informace týkající se podmínek uzavření a/nebo obsahu této smlouvy. V případě porušení povinností nájemce sjednaných předcházející větě tohoto článku je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Toto ujednání se nevztahuje na poskytnutí informací týkajících se uzavření a/nebo obsahu této smlouvy, které nájemce poskytl třetím osobám před uzavřením této smlouvy.
Tedy je to proto abych tedy nikde neuváděl a nemedializoval právě tohle ohledně žaloby atd.
Prostě někdo by dal k soudu RPG a ti by řekli že jsem to určitě poskytl této osobě já tak bych dostal onu pokutu.
Samozřejmě jsme stím nesouhlasili a taky s dodatkem ke smlouvě jako jsou body 3.17 a 3.18 což je nesmysl a protiprávní aby pomě chtěl někdo tel.číslo,mail a zaměstnavatele a ještě pod pokutou.
Bylo tedy poslán protinávrh že chceme vypustit tyto body.Zase uběhlo zhruba 14 dnů a přišlo vyjádření k oněm bodům a to
v příloze Vám zasílám návrh smlouvy upravený dle Vašich připomínek (změny jsou barevně vyznačeny). K ujednáním v bodech 3.17 a 3.18 Podmínek nájmu uvádím, že se bohužel jedná o standardní ujednání, která postihují pouze nájemníky, kteří porušují běžné povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, tzn. chrání ostatní nájemníky v domě. Proto je nutné tato ujednání v Podmínkách ponechat.
Bod 6.3 ten sám akorát bylo přidáno tohle-
Toto ujednání se nevztahuje na poskytnutí informací týkajících se uzavření a/nebo obsahu této smlouvy, které nájemce poskytl třetím osobám před uzavřením této smlouvy.
Opět prostě že mají strach abych to někomu nevykládal

Opět jsme s právním zástupcem nesouhlasili a odepsali.
Bohužel uběhlo skoro dva měsíce od soudu a nedomluvili jsme se smlouva tedy uzavřena nebyla a to z důvodů že jsem si dovolil dne 2.5.2011 odeslat mail na RPG a to v bodech,které byly pravdivé třeba že nebylo doručeno vyúčtování služeb dle zákona přitom mám od této společnosti mail z minulého roku že zákony dodržují
Pro ty co stále čekají doporučuji podat žaloby a stále nevyčkávat!!!!!!
RPG moc dobře ví že už tyto ventily mají skoro zaplaceny.