Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

BYTYOKD.CZ má k dispozici právní analýzu týkající se instalace indikátorů vytápění v bytech OKD (RPG)

Na základě závěrů právní analýzy nedoporučujeme podepisovat Dodatky ke Smlouvě o nájmu bytu o instalaci indikátorů vytápění, které předložila společnost RPG Byty. Považujeme za zbytečné, aby nájemci hradili pronajímateli to, co má hradit sám! Detailní informace a hlavní závěry právní analýzy naleznete v tomto článku.

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ si nechalo vypracovat právní posouzení "Dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu o instalaci indikátorů vytápění". Cílem právního posouzení bylo ověřit, zda je podpis tohoto dodatku pro nájemníky skutečně tak výhodný, jak tvrdí RPG Byty ve svém průvodním dopise. Se závěry právní analýzy, kterou vypracovala Mgr. Lenka Holendová, Vás nyní seznamujeme.

Právní analýza posuzovala následující listiny:
- vzor Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu o instalaci indikátorů vytápění
- průvodní dopis pronajímatele - RPG Byty ze dne 22.8.2012
- pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění mezi konečné spotřebitele
- vzor Odmítnutí instalace měřičů tepla

Hlavní závěry právní analýzy:
0) Z předložených listin je zřejmé, že RPG Byty reaguje Dodatkem na změnu právní úpravy, a to zákona č.406/2000 Sb, o hospodaření energií, který byl změněn zákonem č.318/2012 Sb. (dále jen "novela").
1) Dle novely je pronajímatel (společnost RPG Byty) povinen nainstalovat indikátory vytápění na své náklady do 1.1.2015. Nájemníkům novela ukládá pouze povinnost umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů, přičemž nesplní li tuto povinnost, dopustí se přestupku, za což jim hrozí sankce ve formě pokuty až do výše 50 000,- Kč.
2) Po instalaci indikátorů podle nich musí pronajímatel vždy účtovat, nájemníci tedy nemusí mít obavy, že pokud dodatek nepodepíší, budou platit více, než ti, co podepíší. Budou mít indikátory, pronajímatel z nich bude odečítat, všichni nájemci budou platit 50% odebrané energie podle podlahové plochy bytu a 50% podle indikátorů.
3) Rozdíl bude pouze v tom, že nájemci, kteří s RPG uzavřeli dodatek budou společnosti RPG Byty splácet indikátory, které si měla hradit sama společnost RPG Byty!
4) Částka 14 Kč měsíčně za jeden nainstalovaný indikátor nevypadá jako vysoká, ale je třeba si uvědomit, že ji bude nájemce platit dle Dodatku 10 let! Při 6 nainstalovaných indikátorech se jedná celkem o částku 10 440 Kč.
5) Nájemcům proto nedoporučujeme podepisovat tyto Dodatky. V případě, že nájemce dodatek nepodepíše, zůstává v platnosti stávající smlouva vč. evidenčního listu bez tohoto Dodatku, tzn. že v bytě sice budou indikátory instalovány, avšak nájemce nebude hradit jejich cenu.
6) Připomínáme povinnost nájemce umožnit instalaci, kontrolu a údržbu indikátorů, jinak se dopouští přestupku. Proto nájemcům nedoporučujeme podepisovat Odmítnutí instalace měřičů tepla. Naopak doporučujeme instalaci umožnit, avšak bez podpisu Dodatku k nájemní smlouvě

Správnost právní analýzy BYTYOKD.CZ v dnešním Právu (28.12.2012) rovněž potvrdila mluvčí Ministersta pro místní rozvoj: "Náklady na pořízení a instalaci indikátorů topných nákladů jdou k plné tíži pronajímatele (RPG Byty), stanou se nedílnou součástí otopné soustavy."

Závěrem lze konstatovat, že pokud by všichni nájemci podepsali uvedené Dodatky, společnost RPG Byty by za 10 let získala na úkor nájemců částku až 400 mil. Kč.

s pozdravem
Roman Macháček, předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.