Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Předali jsme 6000 žádostí o odkup bytů

30.3.2009 Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ předalo společnosti RPG Byty
přibližně 6000 oznámení zájmu o koupi bytu OKD (RPG).

Prohlašujeme, že jsme připraveni odkoupit byty, které užíváme, za cenových podmínek, které vlastník - společnost KARBON INVEST, a.s. veřejně publikoval v týdeníku Horník, 17.2.2005. Jsme rovněž připraveni řádně pečovat o svěřený bytový fond.

Jelikož společnost KARBON INVEST a.s., nerespektovala závazek vůči státu (viz Usnesení č. 904, resp. Smlouva o koupi akcií z 16.9.2004, podle nichž měl KARBON INVEST a.s. zajistit, že společnost OKD a.s. po dobu trvání omezení bude spravovat a udržovat bytový fond ve vlastnictví OKD a.s. a nepřevede na třetí osobu vlastnické právo k žádné budově s byty, která je ke dni podpisu této Smlouvy ve vlastnictví OKD a.s., ani žádné bytové jednotce, která je ke dni podpisu této Smlouvy ve vlastnictví OKD a.s. či vznikne na základě prohlášení OKD a.s. jako vlastníka budovy s byty, která je ke dni podpisu této Smlouvy ve vlastnictví OKD a.s. ), považujeme současný majetkový vztah k předmětným bytům jako přechodný, a žádáme současného vlastníka bytového fondu o vypořádání tohoto závazku formou převodu budov s byty, popř. samostatných bytových jednotek na současné
nájemníky, a to za kupní cenu, která byla použita při ocenění neprodukční části majetku OKD a.s.

Počet nájemníků, kteří projevili zájem prostřednictvím "Oznámení zájmu o koupi bytu", není úplný, proto žádáme současného vlastníka o zaslání nabídky všem nájemníkům předmětného bytového fondu do 30. 4. 2009.
Dále žádáme vlastníka o sdělení dalších pokynů k převodu nájemních bytů do 15 dnů po obdržení tohoto dopisu.

Rada Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

Na vědomí:
Vláda
Prezident České republiky Václav Klaus
Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl
Poslanci a senátoři PČR
Poslanci Evropského parlamentu za ČR
Ministr financí
Předseda Parlamentu
Přdseda Senátu

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.